Download free – Tải về miễn phí: Big Vintage Fonts Bundle – 253 Vintage Fonts

Gói bao gồm 253 font chữ đẹp. (Hàng đẹp nhưng chưa dc việt hóa)

Thông tin chi tiết:

253 Fonts Included In This Bundle(47 Font Families):

 • Quick Or Dead (OTF, TTF, WOFF, WOFF2, EPS10, JPG)
 • Cosmic Lager (OTF, TTF, WOFF, WOFF2, EPS10, JPG)
 • Smokers (OTF, TTF, WOFF, WOFF2, EPS10, JPG)
 • Wanted Denim (OTF, TTF, WOFF, WOFF2, EPS10, JPG)
 • Avenger (OTF, TTF, WOFF, WOFF2, EPS10, JPG, AI CS Styles)
 • PopArt (OTF, EPS10, JPG)
 • Brewery (OTF, TTF, WOFF, WOFF2, EPS10, JPG)
 • Biker (OTF, JPG)
 • Royal Brandy (OTF, TTF, WOFF, WOFF2, EPS10, JPG)
 • Whiskey Stones (OTF, WOFF, WOFF2, EPS10, JPG)
 • Caribbean Rum (OTF, EPS10, JPG)
 • Bonneville (OTF, WOFF, EPS10, JPG)
 • Amber Whiskey (OTF, EPS10, JPG)
 • Born Free (OTF, EPS10, JPG)
 • Ginger Gin (OTF, EPS10, JPG)
 • Finest Whiskey (OTF, WOFF, EPS10, JPG)
 • Tavern (OTF, WOFF, EPS10, JPG)
 • Schnaps (OTF, WOFF, EPS10, JPG)
 • Hipster (OTF, WOFF, EPS10, JPG)
 • Bourbon (OTF, WOFF, EPS10, JPG)
 • Golden Whiskey (OTF, WOFF, EPS10, JPG)
 • Tennessee Whiskey (OTF, WOFF, EPS10, JPG)
 • Bourbon (OTF, WOFF, EPS10, JPG)
 • Black Widow (OTF, WOFF, EPS10, JPG)
 • Absinthe (OTF, WOFF, EPS10, JPG)
 • Apple Cider (OTF, EPS10, JPG)
 • Garage (OTF, WOFF, EPS10, JPG)
 • Main Stage (OTF, EPS10, JPG)
 • Fairy Tale (OTF)
 • Vintage Whiskey (OTF, TTF, WOFF, WOFF2, EPS10, JPG)
 • Absolute (OTF, EPS10, JPG)
 • Camping (OTF, EPS10, JPG)
 • Cider (OTF, EPS10, JPG)
 • Limited (OTF, EPS10, JPG)
 • Rover (OTF, EPS10, JPG)
 • Porto (OTF, EPS10, JPG)
 • Tight (OTF, EPS10, JPG)
 • Terminal (OTF, EPS10, JPG)
 • Wild Land (OTF, EPS10, JPG)
 • Metal Plate (OTF, TTF, WOFF, WOFF2, EPS10, JPG, AI CS Styles)
 • Farm House (OTF, TTF, WOFF, WOFF2, EPS10, JPG)
 • Pirate Bay (OTF, TTF, WOFF, WOFF2, EPS10, JPG)
 • Spicy Taste (OTF, TTF, WOFF, WOFF2)
 • Bandidas (OTF, TTF, WOFF, WOFF2, EPS10, JPG)
 • Biker Whiskey (OTF, TTF, WOFF, WOFF2, EPS10, JPG)
 • Classic Barbershop (OTF, TTF, WOFF, WOFF2, EPS10, JPG)
 • Bodybuilder (OTF, TTF, WOFF, WOFF2, EPS10, JPG)

Size: 1.46 Gb
Download: https://vinload.com/