Download free – Tải về miễn phí: Boom Library Cyber Weapons Designed WAV-DECiBEL

Bộ sưu tập âm thanh vũ khí viễn tưởng.

Thông tin chi tiết:

  • Files – 144
  • Sounds – 576
  • Xem thêm tại đây: https://www.boomlibrary.com/sound-effects/cyber-weapons/
Size:  761 Mb
Download: Vinload.Com