Download free – Tải về miễn phí: Brush Pack – tfmstyle

280 nét cọ thiết kế dành cho Cinema 4D.

Thông tin chi tiết:

  • 280 Greyscale Brushes
  • Handmade Brushes
  • 50+ Brushes in 4K Resolution
  • 4 Cinema 4D Project files
  • Tương thích: Cinema 4D
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 13.93 Mb
Download: Vinload.Com