Download free – Tải về miễn phí: Ezra Cohen – Sketch Elements – 4K

Thông tin chi tiết:

  • 80+ Animations
  • 600+ PNGs
  • Drag & Drop
  • Compatible with all software
  • No plug-ins needed
  • Tương thích: Ae, Pre, FCX…
  • Xem thêm tại đây: https://ezracohen.tv/products/sketch
Size: 13.3 Gb
Download: Part 1Part 2Part 3Part 4Part 5