Download free – Tải về miễn phí: Lens Distortions – Master Photoshop Bundle

The full suite of Lens Distortions effects for Photoshop

Thông tin chi tiết:

 • Classic Light Hits
 • Principle Light Hits
 • Light Hits Expansion Pack
 • Eclipse
 • Shimmer
 • Luminary
 • Legacy
 • Fog
 • Fog ll
 • Rain
 • Snow
 • Tương thích: Photoshop
 • Xem thêm tại đây: read more…

Size:  6.8 Gb
Download: Part 1Part 2Part 3Part 4