Download free – Tải về miễn phí: Wilde Mae Studio – Film Grain Textures

23 kết cấu hạt phim được lập bản đồ bằng tay từ thô đến mịn, hạt phim, tiếng ồn, bụi, vết xước, vùng sáng…

Thông tin chi tiết:

  • 23 Film Grain Textures (png)
  • 3600x4500px
  • Tương thích: Photoshop CC+
  • Xem thêm tại đây: https://cinepacks.store/products/dirty-film-fx

Size:  1.06 Gb
Download: Vinload.Com